«Зеленая точка» согласна с тем, что экономика замкнутого цикла стоит на месте https://www.liga-pm.ru/novosti/zelenaya-tochka-soglasna-s-tem-chto-ekonomika-zamknutogo-czikla-stoit-na-meste.html